Net als dat ik in sessies hou van eenvoud, zo heb ik ook gemeend dit door te voeren bij de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van YourInnergy

Hieronder tref je de algemene leveringsvoorwaarden van YourInnergy. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van YourInnergy. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaar je tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Goed om te weten wat je van mij mag en kunt verwachten en wat ik van jou verwacht.
Als je een afspraak bij mij maakt ga ik ervan uit dat je onderstaande voorwaarden hebt gelezen en dat je hiermee akkoord bent.

Definities en Werkwijze

Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn een vanzelfsprekendheid voor mijn sessies. Onderstaande tekst geeft aan wat bij YourInnergy onder een sessie verstaan wordt.

 • Sessie: deze wordt afgestemd op wat een client op dat moment nodig heeft of waar behoefte aan is. Een sessie kan bestaan uit massage, yoga, coaching en/of een combinatie van deze aspecten.
 • De sessies die ik geef zijn niet bedoeld om medische condities (zoals ziekte, acute of chronische klachten of pathologische condities) te diagnosticeren en/of te behandelen.
 • In bepaalde gevallen kan ik besluiten af te zien van het geven van een sessie en je doorverwijzen naar een arts of specialist.
 • Voor iedere afspraak worden eventuele (medische) klachten doorgesproken in een korte intake, aangezien deze van invloed kunnen zijn op de sessie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie zodat ik een sessie zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Een sessie onderga je op eigen risico. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je mij nooit aansprakelijk stelt voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een sessie die ik jou gegeven heb.
 • Het spreekt dan ook voor zich dat medische en/of persoonlijke problemen binnen de deuren van mijn praktijk blijven. Alle gegevens die je voor of tijdens een sessie aan mij geeft worden vertrouwelijk behandeld.
 • Ik verwacht van jou dat je jezelf voor een sessie gewassen hebt.
 • Handdoeken zijn in de praktijk aanwezig. Indien je liever een eigen handdoek meeneemt is dat uiteraard geen enkel probleem.
 • Ik behoud mij het recht voor cliënten te weigeren.
 • Indien je verhindert bent dien je dat minimaal 24 uur van te voren te laten weten.
  Afmelden binnen 24 uur voor de afspraak kost je 50% van het behandelbedrag. Laat je niets weten dan breng ik het gehele bedrag in rekening.
 • Na de sessie mag je de mobiele telefoon weer aanzetten.
 • Ik stel het op prijs als je even niet rookt, de praktijkruimte is rookvrij.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en YourInnergy opgenomen wordt.

Facturering en Betaling

De betaling van een sessie kan bij voorkeur contant.
Na afloop van een sessie ontvang je een factuur. Deze dien je te voldoen binnen de gestelde betaaltermijn welke op de factuur vermeld staat.
De betaling van online trainingen en/of workshops dient voorafgaand aan een gewenste training en/of workshop gedaan te zijn. Dit gebeurt via een online betaalmogelijkheid. Na betaling van de factuur ontvang je een link om in te kunnen loggen.

Duur en beëindiging

Wanneer sprake is van een traject dan geldt dat YourInnergy een traject direct kan beeindigen wanneer de client zich onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met YourInnergy gemaakte afspraken en/of betalingsvoorwaarden.
Eventuele openstaande betalingen dienen door de client alsnog voldaan te worden.

YourInnergy heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de client in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De client heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Wanneer je een traject of online training hebt afgesproken is annulering of opzegging hiervan niet mogelijk na de totstandkoming van de overeenkomst.

Annuleren van trajecten, trainingen of workshops

Je hebt nadat je je hebt ingeschreven voor een traject, training of workshop een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Tijdens deze bedenktijd kun je jouw deelname aan een traject, training of workshop kosteloos annuleren.
Bij annulering wordt onderstaande tabel gehanteerd *.

Tot 28 dagen voor de startdatum100% restitutie
28 – 14 dagen voor de startdatum50% restitutie
14 dagen of minder voor de startdatum0% restitutie

*Online trainingen zijn hiervan uitgesloten omdat deze na betaling direct gestart kunnen worden.

Annuleren dient schriftelijk gedaan te worden.

Als datum van annulering wordt de datum van het poststempel of de e-mail aangehouden.

Deelname aan online trainingen, trajecten of coaching

YourInnergy zal je, na betaling de inloggegevens verstrekken waarmee je de betreffende online training, traject of coachingstraject kunt starten.

Mocht YourInnergy, door wat voor reden dan ook, niet in staat zijn de gewenste training, traject of coachingstraject door te kunnen laten gaan dan kan YourInnergy alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld.
YourInnergy wordt een termijn van minimaal veertien dagen gegund om haar verplichtingen na te komen.

Indien één-op-één gesprekken deel uitmaken van een traject dan geldt hiervoor dat de afgesproken data alleen gewijzigd kunnen worden in onderling overleg. Is een gesprek gemist of vergeten door een client dan gelden hier dezelfde afspraken voor als een niet tijdig geannuleerde sessie. De kosten voor dit gesprek worden geheel in rekening gebracht.

Om optimaal effect te hebben van een online training, traject of coachingstraject wordt van een deelnemer verwacht dat deze hier tijd en energie in wil investeren.

Overmacht

YourInnergy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer YourInnergy als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

YourInnergy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van YourInnergy niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd of anderszins.

Wanneer de overmacht van tijdelijke aard is zal YourInnergy haar uiterste best doen alsnog aan alle verplichtingen te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Op het moment dat in onderling overleg geconcludeerd wordt dat dit onmogelijk is zal de overeenkomst in gezamenlijk overleg herzien of beëindigd worden. Als er sprake is van reeds geleverde diensten, producten en/of leveringen door YourInnergy tot aan het moment van overmacht dan zal hiervoor alsnog een factuur gestuurd worden.

Copyright

Alles wat door YourInnergy is gemaakt in de ruimste zin van het woord mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van YourInnergy niet worden bewerkt of verwerkt in welke vorm dan ook.

YourInnergy blijft eigenaar van teksten, video’s, audio en/of andere vormen van materiaal die tijdens (online) trainingen, trajecten en/of coachingstrajecten worden gebruikt. Mocht er sprake zijn van ingekocht materiaal dan zal dit vermeld worden.

Het trainingsmateriaal is alleen voor eigen gebruik van een deelnemer. Niets uit de uitgaves mag worden (her)gebruikt, opgeslagen of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook.

Inloggegevens voor online trainingen, trajecten of coachingstrajecten zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan deze aan anderen te geven of op welke manier dan ook door te spelen.

Aansprakelijkheid

YourInnergy is niet aansprakelijk voor de inzetbaarheid van een deelnemer. De deelnemers neemt haar eigen verantwoordelijkheid voor het volgen van een online training, traject of coaching. Dat geldt ook voor mogelijke uitwerkingen die kunnen ontstaan bij het uitvoeren van oefeningen. YourInnergy gaat ervan uit dat een deelnemer zich bewust dient te blijven van zijn eigen verantwoordelijkheden.

YourInnergy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, die opgelopen wordt tijdens of na het volgen van een training, traject of coaching.

YourInnergy zal haar uiterste best doen te zorgen voor een optimaal draaiende online omgeving. Er kan echter geen garantie worden gegeven op systemen geleverd door derden.

Iedere deelnemer aan een online training, traject of coaching dient rekening te houden met het feit dat informatie gedeeld wordt via Internet. Deze informatie kan ‘afgeluisterd’ en/of opgevangen worden door anderen. YourInnergy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of wat dan ook mocht zich deze situatie voordoen.

Tot slot

YourInnergy deelt geen persoonlijke gegevens van een client met derden als daar geen wettelijke plicht voor bestaat. De gegevensverwerking van gegevens door YourInnergy is transparant wat betekent dat jij altijd mag vragen waarvoor YourInnergy bepaalde gegevens nodig heeft.

Meer informatie over privacy en hoe YourInnergy hiermee om gaat vind je bij het aparte document over Privacy.


Wijzigingen tussen YourInnergy en een client zijn geldig zodra deze schriftelijk bevestigd zijn.


Voor YourInnergy is het gewoon om met elkaar in gesprek te gaan wanneer iets onduidelijk is. YourInnergy doet haar uiterste best transparant en duidelijk te zijn maar het kan altijd gebeuren dat zich iets voordoet waardoor bepaalde zaken over het hoofd gezien worden. YourInnergy gaat ervan uit dat er altijd mogelijkheden zijn en dat in een gesprek eventuele onduidelijkheden uitgesproken worden.

Scroll naar boven